Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  CTE (Ereğli Ceza İnfaz Kurumları) Sözleşmeli Personel ( Büro Personeli, Teknisyen) Alımına İlişkin Nihai Başarı Listesi.
  17.10.2023

  T.C.
  EREĞLİ(KONYA) 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
   
  İLAN

             
     
      

         Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarihli Sözleşmeli Personel Alım ilanı gereği Başkanlımıza; Ereğli(Konya) 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 4 (Dört) Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) ve 1 (Bir) Teknisyen(Elektrik), Ereğli(Konya) 2 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna  4 (Dört) Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) ve 1 (Bir) Teknisyen(Elektrik), Ereğli(Konya) Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumuna 1 (Bir) Teknisyen(Elektrik) ve 1 (Bir) Teknisyen(Gıda Teknolojisi) ünvanları için sınav izni verilmiş olup, 19-20 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan sözlü sınavlar neticesinde Komisyonumuzca oluşturulan nihai başarı listelerine göre sonuçlar ekte ilan edilmiştir. 

      Asıl olarak kazanan adayların aşağıda istenilen evrakları en geç  01.11.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (Cahı Mahallesi Cahı Caddesi No:117-Otogar Yanı EREĞLİ/KONYA) adresine elden bizzat teslim etmeleri veya bulunduğu mahaldeki Komisyon Başkanlığı, Komisyon Başkanlığı olmayan mahallerde ise Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle en geç 01.11.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

      Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı-Asıl adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.
      
      Kanunî bir mazereti olmaksızın belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır.
      

      BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR


      
  1-Nüfus Kayıt Örneği (Kadınlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve bekarlık soyadlarını ayrı ayrı gösterir şekilde),

  2-Adli Sicil ve Arşiv Kaydı (Sabıka kaydı) - (Kadınlar için evlilik ve bekarlık veya boşanmışsa boşandığı dönemi gösterir hepsi için ayrı ayrı temin edilecek)

  3-Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (Belgede askerliğin sevk ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.)

  4-Güvenlik Soruşturması Formu (formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) 
  (Güvenlik Soruşturması Formu için Tıklayınız...)

  5-Mal bildirim Forumu (üzerinde kayıtlı herhangi bir şey olmasa dahi, iki sayfası da imzalanmak suretiyle) (Mal Bildirim Formu için Tıklayınız...)

  6-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da barkodlu E-Devlet çıktısı (Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)

  7-(Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi için) Bilgisayar sertifika aslı ve fotokopisi veya onaylı örneği. (Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulları, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)      
            
  8-Sağlık Kurul Raporu.
              
  *İstihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için (Cezaevi Kâtibi, Gıda Teknisyeni (Gıda Teknolojisi), Elektrik Teknisyeni) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile;

   “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı, (Cezaevi Kâtibi, Gıda Teknisyeni(Gıda Teknolojisi) Elektrik Teknisyeni olur)” ibarelerinin bulunması.
             
  9- Sınav (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

  10-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Mecburi hizmete ilişkin beyan dilekçesi için  Tıklayınız...)

  11-Eş durum beyanı (Eş Durum Beyan Dilekçesi için Tıklayınız...)

  12-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

  13-Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)
             
   ***İSTENİLEN BELGELERİN YUKARIDA BELİRTİLEN SIRALAMAYA GÖRE 01.11.2023 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR MAVİ ŞEFFAF DOSYA İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
   

   Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, nihai listede asil olarak adı geçen adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilan tarihinden itibaren istenilen evrakları 15 gün içerisinde teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılan adayların istihdamları yapılmayacak, yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işlemi yapılacaktır.
         
   *Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Sözlü Sınav Sonucu Tıklayınız...            

   *Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Elektrik Teknisyenliği Sözlü Sınav Sonucu Tıklayınız...

   *Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Gıda Teknisyenliği (Gıda Teknolojisi) Sözlü Sınav Sonucu Tıklayınız...            
   
   İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 17.10.2023


  SINAV KOMİSYONU                   

  Telefon: 0332 777 00 33 -Dahili : 1336-1331

  Adres

  Cahı Mahallesi Otogar yanı Ereğli/Konya

  Telefon

  0 332 777 0033 - 0 332 710 1699

  0 332 712 6495 (adliye fax) - 0 332 710 1702 (infaz fax )

  E-Posta

  konya.ereglicbsisaretadalet.gov.tr