Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ereğli (Konya) ve Karapınar Adliyelerine sözleşmeli personel alımı nihai sınav sonuçları ilanı
  24.08.2022

  T.C.
  EREĞLİ(KONYA)
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  İLAN

    
          Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli ilanı gereğince; Ereğli(Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza 13 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, 5 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Sözleşmeli Mübaşir ve 2 Sözleşmeli Hizmetli unvanı için sınav izni verilmiş olup, 23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan sözlü sınavlar neticesinde Komisyonumuzca oluşturulan nihai başarı listelerine göre sonuçlar ekte ilan edilmiştir. 
          Asıl olarak kazanan adayların aşağıda istenilen evrakları en geç 09 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (Cahı Mahallesi Otogar Yanı EREĞLİ/KONYA) adresine elden bizzat teslim etmeleri ya da bulunduğu yerin Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak ve APS ücreti ilgilisi tarafından ödenmek suretiyle en geç 09 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.
      Kanunî bir mazereti olmaksızın belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır.


  - İSTENEN BELGELER:

  1) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  2) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya sınav birimince onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya sınav birimince onaylı örneği,

  3) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

  4) Son 3 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, iki adet biyometrik vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

  5) Mal bildirimi,

  6) Sınav (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği,

  7) Adli Sicil ve Arşiv Kaydı (Sabıka kaydı) - (Kadınlar için evlilik ve bekarlık veya boşanmışsa boşandığı dönemi gösterir hepsi için ayrı ayrı temin edilecek) 

  8) Nüfus Kayıt Örneği (Kadınlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve bekarlık soyadlarını ayrı ayrı gösterir şekilde),

  9) Zabıt Kâtibi unvanı için ayrıca; Daktilo veya bilgisayar sertifikası ya da transkiript/not durum belgesi (Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olanlar hariç) (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

  10) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için ayrıca; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği), 

  11) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için ayrıca:
  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını belgeleyen; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu,

  12) Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (E-devlet üzerinden de alınabilir. Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.),

  13) Varsa daha önce ve halen görev yaptığı kamu kurumunu gösterir belge/hizmet belgesi,

  14) 2 adet Güvenlik Soruşturması Formu (Formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün ıslak imzalı imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) 

  15) Eş durum beyanı

  16) Zabıt Kâtibi unvanı için ayrıca; Ereğli(Konya) veya Karapınar Adliyelerinden hangisinde istihdam edilmek istediklerini belirtir tercih dilekçesi,

      Bu duyuru ilgililere tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu önemle tebliğ ve ilan olunur.24.08.2022 

  SINAV KOMİSYONU                   

  Telefon: 0332 777 00 33 -Dahili : 1336-1331


  Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sınav Sonuçları için Tıklayınız...

  Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sınav Sonuçları için Tıklayınız...


  Sözleşmeli Mübaşir Sınav Sonuçları için Tıklayınız...

  Sözleşmeli Hizmetli Sınav Sonuçları için Tıklayınız...


  SAĞLIK BEYAN DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN Tıklayınız...

  GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMUNU İNDİRMEK İÇİN Tıklayınız...

  MAL BİLDİRİM FORMUNU İNDİRMEK İÇİN Tıklayınız...

  EŞ DURUM BEYAN DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN Tıklayınız...

  TERCİH DİLEKÇESİNİ (Zabıt Katibi için) İNDİRMEK İÇİN Tıklayınız...

  Adres

  Cahı Mahallesi Otogar yanı Ereğli/Konya

  Telefon

  0 332 777 0033 - 0 332 710 1699

  0 332 712 6495 (adliye fax) - 0 332 710 1702 (infaz fax )

  E-Posta

  konya.ereglicbsisaretadalet.gov.tr