Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sınavı Nihai Başarı Sonuçları...
  13.08.2021

  T.C.
  EREĞLİ(KONYA)
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İLAN

    
      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarihli ilanı gereğince; Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza 2 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi ve 2 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için sınav izni verilmiş olup, 01.06.2021 tarihinde yapılan sözlü sınavlar neticesinde Komisyonumuzca oluşturulan nihai başarı listeleri ekte ilan edilmiştir. 
      Asıl olarak kazanan adayların aşağıda istenilen evrakları 31/08/2021 Salı günü mesai bitimine kadar Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (Cahı Mahallesi Otogar Yanı EREĞLİ/KONYA) adresine elden bizzat teslim etmeleri ya da bulunduğu yerin Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle yine 31/08/2021 Salı günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.
      Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.


  - İSTENEN BELGELER:

  1) Öğrenim durumlarını (En son öğrenim durumunu ve mezuniyet tarihini) gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  2) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya sınav birimince onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya sınav birimince onaylı örneği,

  3) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

  4) Son 3 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, iki  adet biyometrik vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

  5) Mal bildirimi,

  6) Sınav (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği,

  7) Adli Sicil ve Arşiv Kaydı (Sabıka kaydı) - (Kadınlar için evlilik ve bekarlık veya boşanmışsa boşandığı dönemi gösterir hepsi için ayrı ayrı temin edilecek) 

  8) Nüfus Kayıt Örneği (Kadınlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve bekarlık soyadlarını ayrı ayrı gösterir şekilde),


  9) Daktilo veya bilgisayar sertifikası ya da transkiript/not durum belgesi (Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans, lise dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olanlar hariç) (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği)(Zabıt Kâtibi unvanı için),

  10) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği )(Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için için),

  11) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için:
  “1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
  4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”
  hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu,

  12) Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.),

  13) Varsa daha önce ve halen görev yaptığı kamu kurumunu gösterir belge,

  14) Güvenlik Soruşturması Formu (Formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün ıslak imzalı imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) 


      Bu duyuru ilgililere tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu önemle tebliğ ve ilan olunur.13.08.2021 


  SINAV KOMİSYONU                   

  Telefon: 0332 777 00 33 


  Sözleşmeli Zabıt Katipliği Nihai Başarı Listesi için Tıklayınız...


  Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Nihai Başarı Listesi için Tıklayınız...

  Adres

  Cahı Mahallesi Otogar yanı Ereğli/Konya

  Telefon

  0 332 777 0033 - 0 332 710 1699

  0 332 712 6495 (adliye fax) - 0 332 710 1702 (infaz fax )

  E-Posta

  konya.ereglicbsisaretadalet.gov.tr